เรื่อง  สำรวจความต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน

        ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เรียน  ท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

                   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายจะพัฒนาการบริหารการคลังขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลดำเนินการรับและจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นปัจจุบัน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เป็นระบบเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดทำระบบงบประมาณ รายได้ การวางฎีกาเบิกจ่าย การบันทึกบัญชีและการออกรายงานการเงิน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานด้านการคลังทั้งระบบ จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชี และจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น ในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 59 รุ่น ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นไปแล้ว จำนวน 35 รุ่น นั้น

                   บัดนี้ ได้รับการประสานจากบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการอบรมแต่มีความประสงค์จะขอเข้ารับการอบรม และอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับการอบรมแล้วมีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมอีกครั้ง ดังนั้น เพื่อดำเนินการตามที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์และเกิดผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงใคร่ขอความร่วมมือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่มีความประสงค์จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวเพิ่มได้ แจ้งรายชื่อตามแบบตอบรับ      ที่ส่งมาพร้อมนี้ ส่งถึงผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2241-8925-6, 0-2241-9044, 0-2241-9000        ต่อ 1610 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้      สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น) จะดำเนินการฝึกอบรมเมื่อมีผู้ยืนยันเข้ารับ  การฝึกอบรมในแต่ละรุ่นไม่น้อยกว่า 550 คน

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

 

กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

·       บันทึกข้อความ

·       แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม